કાચી કેરી - બાફલો (Raw Mango Juice)

Smruti Shah
perm_contact_calendar 10 hours ago
visibility 1376 Views
thumb_up 1 Likes
 
કાચી કેરી
sun stroke
બાફલો

INGREDIENTS:

2 Large Raw Mango (unriped) (2 મોટી કાચી કેરી)

½ tbsp Black pepper  (કાળા મરી) or red chilly powder (લાલ મરચું)

2 tbsp Roasted cumin powder ( શેકેલું જીરું પાઉડર)

Salt to taste

Jaggery to taste depending on sourness of the mango (ગોળ સ્વાદ પ્રમાણે)

3½ Cups of Water

PROCEDURE:

Peel off the mango skin with knife and then pressure cook the unripe mango, let it cool completely. Chop the pulp with the help of blender and make it soft. Add cumin powder, salt, black pepper powder and Sugar. Blend mixture to a smooth puree by adding adequate amount of water to it and refrigerate before serving. 

(પ્રેશર કુકર માં કાચી કેરી ને બાફી લો. ઠંડી પડે એટલે મિક્ષરમાં ક્રશ કરી તેમાં મીઠું , ગોળ, જીરું , મરી /લાલ મરચું અને જરૂર મુજબ પાણી નાખી બરાબર મિક્સ કરો. ફ્રીઝ માં ઠંડો થવા મૂકી દો.)


Health benefits:

Raw mangoes (Kachi Keri) are perfect to protect you from sun-strokes.

Make this drink early time and keep it refrigerated. Whenever you come home from outside heat, have a glass of Keri no Baflo to make you feel refreshing.