આધુનિક સ્ટેપલર પદ્ધતિથી મસાનું ઓપરેશન

Dr. Tapan Shah MS
perm_contact_calendar 1 year ago
Public
visibility 929 Views
thumb_up 177 Likes
 
piles treatment
piles
open hemorrhoidectomy
piles+treatment+by+steplar+method


મસા (પાઈલ્સ)

એક સામાન્ય રૂપે જોવા મળતી સમસ્યા મસા ના વિવિધ પ્રકાર છે.

ગ્રૅડ3 અને 4 માટે ઓપરેશન કરવાની જરૂર પડે છે.

મસાની સારવારની પધ્ધતી

ઓપન હેમરાઈડેક્ટોમી


1) આમાં મસાને કાપીને દૂર કરવામાં આવે છે.
2) આમાં ઓપરેશન પછી 2-3 દિવસ હોસ્પિટલમાં રાખવામાં આવે છે.
3) ખુલ્લા જખમ રહેશે.
4) 4-5 દિવસ દુઃખાવો રહે છે.
5) 2-3 વાર ડ્રેસિંગ કરવું પડે છે.
6) સ્વસ્થ થવામાં 15  દિવસ જરૂર પડે છે.
7) વારંવાર ફોલો અપ ની જરૂર પડે છે 


મસા ( Piles) માટેની ઓછી આક્રમક પ્રક્રિયા.


આમાં મસાના ગુચ્છાને ઉંચકીને એને હેમરાઈડલ સ્ટેપલર વડે  ન જોઇતો ભાગ કાઠવામાં આવે છે. દર્દ રહિત સર્જરી થાય છે.
એક દિવસની પ્રક્રિયા
ખુલ્લા જખમ નહિ રહે
ઓછામાં ઓછો દુઃખાવો
ડ્રેસિંગની જરૂર નથી
સ્વસ્થ થવામાં 4-5 દિવસ લાગે છે.
ફોલો અપ ની જરૂર નથી

M.I.P.H. એટલે કે આધુનિક સ્ટેપલર  પદ્ધતિથી મસાનું ઓપરેશન

હેમરોઈડલ સ્ટેપલર

આ અદ્યતન સાધન વડે લટકેલા અને જુના મસા દૂર થઇ શકે છે. ઓપરેશનની કાપકૂપ વગર અંદરની આંતરડાની સપાટી અને બહારની તંદુરસ્ત ત્વચા બંનેને નજીક લાવીને આ સાધનની મદદથી અંદરના પડમાં એક સાથે 48 સ્ટેપલ લગાડવામાં આવે છે. કોઈપણ શસ્ત્રક્રિયા વગર નવો માર્ગ તૈયાર થઇ જાય છે.

મસા માટે કરવામાં આવતી અદ્યતન પદ્ધતિ (M.I.P.H.) સ્ટેપલીગ પદ્ધતિના ફાયદા

* લોહી ગુમાવ્યા વગરની સરળ પદ્ધતિ, જેમાં દર્દ ઘણું જ ઓછું થાય છે.

* ટાકા વગર, બહારના ઘા વગર.

* હોસ્પિટલમાં ફક્ત 1 જ દિવસ રહેવું પડે. (જૂની પદ્ધતિમાં 3 થી 5 દિવસ હોસ્પિટલમાં રહેવું પડે છે.)

* ઓપરેશન પછી ડ્રેસિંગ કરાવવાની જરૂર રહેતી નથી.

* કામકાજ પર વહેલા જઇ શકાય છે.

* આરામની જરૂર વગર બધી ક્રિયાઓ સત્વરે થઇ શકે છે.

* ઝડપથી ચાલતા થઇ શકાય છે.

* ઓપરેશન થયા પછી દર્દીની કોઈપણ પ્રકારની સારસંભાળ રાખવાની જરૂર રહેતી નથી.

* મળમાર્ગ સાંકડો થઇ જવાની અને ઝાડા કે ગેસનો કંટ્રોલ જવાની શક્યતા રહેતી નથી.

* 2 થી 4 ડિગ્રી સુધીના બધા જ પ્રકારના મસા માટે અતિ ઉત્તમ.

* ડાયાબીટિસ, હ્રદયરોગ તથા બી.પી. દર્દીઓ માટે પણ આ ઓપરેશન પદ્ધતિ સંપૂર્ણ સલામત છે.

* ગર્ભાવસ્થામાં પણ આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થઇ શકે છે.

For more details: visit : https://drtapanshah.in